top of page

אשרת שותף לחיים ובן זוג

Elmaliah law firm Israel Life Partner and Spouse visa

ההליך למתן מעמד משפטי בישראל לשותפים של ישראלים המתגוררים בישראל הוא תהליך בן שלושה שלבים:

שלב ראשון: האזרח הזר מקבל אישור עבודה בישראל (אשרת B / 1 המאפשרת עבודה חוקית במדינה).

שלב שני: בשלב זה בן הזוג של הישראלי מקבל מעמד של שהייה זמנית בישראל (זוהי אשרת תושב ארעי A / 5 בישראל). תעודת זהות מיוחדת זו ניתנת בדרך כלל בכל פעם לתקופה מוגבלת של עד שנה.

שלב שלישי ואחרון: בן הזוג הזר מקבל מעמד קבוע (מגורים או אפשרות לקבל אזרחות ישראלית).

משך הזמן

אורכו של תהליך זה עבור זוגות נשואים הוא כחמש שנים, בעוד שאורכו של אותו תהליך עבור זוגות החיים במערכת יחסים אזרחית הוא כשבע שנים.

חשוב :

לפקידי משרד הפנים הזכות להאריך את משך התהליך אם הם סבורים, על פי שיקול דעתם, כי יש צורך להמשיך ולבחון את כנות הקשר.

אותה הסמכות פקידי משרד הפנים יכולים לקצר גם את התקופה שצוינה לעיל, אך הדבר נעשה רק במקרים נדירים ביותר ובתנאים מיוחדים.

תהליך בחינה

משרד הפנים יבדוק מלבד המסמכים המבוקשים גם את כנות היחסים בפועל של בני הזוג על ידי ראיון בנפרד. הרעיון שעומד מאחורי הליך זה הוא לראות עד כמה בני הזוג באמת מכירים זה את זה.

ככל שהתשובות יותר מתאימות כך טוב יותר, זה יכול להוכיח כי מערכת היחסים בין בני הזוג כנה ואמיתית או לא.

חשוב :

פקיד משרד הפנים עלול לשפוט נכון בהערכתו את מערכת היחסים הזוגית של בני הזוג ולהחליט שלא לאשר מעמד חוקי בישראל לאזרח הזר, למרות העובדה שהקשר כנה ואמיתי. במקרה זה ניתן לערער על החלטת המשרד.

אם הערעור לא יתקבל, האפשרות לפנות לפורומים משפטיים בכדי להוכיח כי מערכת היחסים בין בני הזוג ביניהם אמיתית לבין אלה שיש להם את הזכות לחיות יחד בישראל.

המסמכים

המסמכים להוכחת חיים משותפים כוללים:

  1. הסכם שכירות משותף

  2. חשבון בנק אחד

  3. היסטוריית התכתבות באמצעות מכתבים, רשתות חברתיות וכו '.

  4. תדפיסי שיחות טלפון או כל ערוץ תקשורת אחר בו ניתן לעקוב אחר שיחות בין בני הזוג.

  5. צילומים משותפים

  6. קבלות המעידות על זמן בילוי משותף.

  7. מכתבי תמיכה של בני משפחה וחברים.

כל מסמך, שיכול להוכיח קשר זוגי, מקובל להגיש למשרד הפנים - ככל שיותר משמח.

מסמכים שהתבקשו מבן הזוג הזר:

  1. תעודת לידה: יש לתרגם ולאמת חוקית על ידי נציג הקונסוליה הישראלית במדינת מוצאם או על ידי אפוסטיל.

  2. אישור מעמד אישי: רווק, גרוש, אלמן.

  3. אישור על רישום פלילי נקי.

יש לאמת את כל התיעודים הרשמיים שמקורם מחוץ לישראל ולתרגם בהתאם.

שימו לב:
אם חסרים מסמכים כלשהם, לזוג יש פרק זמן של 45 יום למסור את המסמכים החסרים. אם זה לא יקרה בתקופה זו, התיק ייסגר ובני הזוג יוכלו לפתוח מחדש את תיק "החיים המשותפים" רק לאחר הגשת המסמכים החסרים.

לסיכום:
מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין להגירה במהלך תהליך זה, שכן יש לבדוק מסמכים לפני מסירתם למשרד הפנים ולהפוך את המסע לחלק ככל האפשר.

שים לב שחלק מההצהרות של משרד הפנים יצטרכו להיחתם בפני עורך דין.

bottom of page