top of page

אמנות

הסכם בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה לבין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון

אמנה בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ומדינת ישראל בנושא הכרה ואכיפה הדדית של פסקי דין בעניינים אזרחיים ומסחריים מיום 20.7.1977.

הסכם בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה למדינת ישראל על מניעת מיסוי כפול והימנעות ממסים ביחס למס הכנסה והון.

הסכם בין הקונפדרציה השוויצרית למדינת ישראל להימנע ממס כפול בתחום מיסים על הכנסה ורכוש.

קטרינה אלמליח / פליקס ס. תומאס, ההכרה בגירושין מחוץ לאירופה - תוך שימוש בדוגמת הגירושין בישראל. FamRZ 2018, 739-746.

bottom of page