top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תElmaliah.com

בית המשפט בישראל נתן תוקף לייפוי כח שנערך בגרמניה לפי הדין הגרמני כייפוי כח מתמשךבהחלטה תקדימית שניתנה לאחרונה ע"י בית המשפט לענייני משפחה, התקבלה בקשת לקוח משרדנו להכיר בייפוי כוח שנערך בגרמניה ובהתאם לדין הגרמני לטובת בנו של לקוח משרדנו כייפוי כוח מתמשך בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, הגם שקיימים הבדלים מסוימים בין ייפוי כוח לפי הדין הגרמני שהוא לרוב מקיף ורחב יותר מייפוי כוח מתמשך לפי הדין הישראלי.


כך, במקרה הנדון, בית המשפט אישר בהחלטתו כי ייפוי הכוח שנערך לפי הדין הגרמני דינו כדין ייפוי כוח מתמשך לפי דיני ישראל, וזאת בהתאם לחוות דעת שנערכה ע"י ד"ר קטי אלמליח, שהנה מומחית לדין הגרמני, לפי סעיף 77 (ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר קובע כי "על שאלת תוקפם והיקפם של יפוי כוח לפי הפרק האמור, יחול דין מקום מושבו של הממנה ביום עריכת יפוי הכוח המתמשך".


משמעות החלטה זו תאפשר ללקוחות משרדנו שערכו או נערכו לטובתם ייפוי כוח לפי הדין הגרמני, ואשר יש להם נכסים בישראל, לפעול בקשר עם נכסים אלו בהתאם לייפויי הכוח שניתנו להם במדינת המוצא שלהם, וזאת גם במקרה שלא נחתם בעניינם ייפוי כוח בהתאם לדין הישראלי ואף במקרה שבו מאז החתימה על ייפוי הכוח נגרעה כשרותו של מייפה הכוח, או חלילה במקרה שבו מייפה הכוח הלך לעולמו – ייפוי כוח לאחר המוות.


bottom of page